Delområde 1 Skovkvarteret

Skovkvarteret – i dag kendt som Pigekvarteret – er et nyere parcelhuskvarter i udkanten af Middelfart. Kvarteret består af enfamiliehuse på typisk en til to etager. Kvarteret omfatter flere villaveje, hvoraf Karensvej og en del af Julievej er en del af KlimaByens projektområde.
De private haver i området er grønne og frodige, mens alle veje og stier er befæstede og nogle er overdimensionerede.

Skovkvarteret er det højest beliggende område i projektet med Julievej beliggende i kote 40. Området har et markant terrænfald mod den nuværende træningsbane og Stadion, hvorefter terrænet falder i retning af Langedam og havet.

Langedam er i dag en meget smal rende, der løber gennem Kongebroskoven. Afhængig af vejr og årstid er den et lille vandløb eller helt tørlagt. Renden ligger relativt dybt i forhold til det omgivende terræn i skoven og skrænterne ned til renden er stejle.
Ved at bruge Langedam som en del af regnvandshåndteringen vil den få tilført mere vand. Det vil have en positiv effekt på dyre- og plantelivet og vil på samme tid skabe bedre rekreative muligheder i området.

Klimatilpasning i delområde 1 - Skovkvarteret
Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Langedam, og videre til Lillebælt. Målet er at afkoble så meget regnvand fra parcelhusområderne som muligt fra den fælles kloak. Hermed søges det meste hverdagsregn i området håndteret lokalt. Ved kraftig regn og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder.

I Skovkvarteret omkring Karensvej kommer der mere naturpræget, frodig beplantning med inspiration fra den omgivende skov. Det er muligt at etablere vejbede med spredte træer, så vejen får et blomstrende og grønt udtryk, der minder om en skovbund. Det kan lade sig gøre, da kørebanen på Karensvej delvist indsnævres og det østlige fortov ryddes. Vejbedene opsamler hverdagsregnvand, så det kan sive ned i en snoet skovbæk. I en skybrudssituation ledes regnvandet væk via kørebanen.
Alle veje i området afkobles fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen, enten i render eller regnbede langs med vejene. Fra parcelhusområderne ledes vandet videre til regnbede og Aktivitetsskoven. Herfra ledes vandet til Langedam og herefter ud i Lillebælt.

 

Anlægsperiode:  2. maj 2016 – ultimo september 2016