Delområde 2 Allékvarteret

Allékvarteret består af ældre parcelhuse - typisk muremestervillaer fra årene 1920 -1940. Terrænet falder ned mod Lillebælt fra kote 25 ved Vesterløkke Allé til kote 15 ved Kongebrovej.
De private haver i området er store og derfor velegnede til at lave lokale løsninger med nedsivning af overfladevand på egen grund.

Kongebrovej, A. C. Hansens Allé og Vesterløkke Allé udgør primære trafikårer igennem kvarteret. Generelt er vejene i kvarteret bredere end nødvendigt, hvilket giver mulighed for anlæg af regnbede på udvalgte steder.

Vestre Kirkegård ligger smukt ud til Lillebælt. Terrænet er kraftigt skrånende. Området er anlagt med grusstier og grønne områder. Med sin beliggenhed mellem Lillebælt og villakvarteret ved A. C. Hansens Allé udgør kirkegården et centralt område i projektet.

Træskibsværftet ligger smukt placeret mellem Vestre Kirkegård og Lillebælt - ved havnens vestlige afgrænsning. Fra Vestre Kirkegård ledes regnvandet via området ved Træskibsværftet ud til havneområdet. Her renses vandet inden udledning til Lillebælt.

Klimatilpasning i delområde 2 - Allékvarteret
Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. I villakvarteret søges flest mulige boliger afkoblet for hverdagsregn, således regnvandet håndteres lokalt. Ved kraftig regn og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder.
Alle veje afkobles fra fælleskloakken ved at etablere regnbede langs med vejene. Desuden udformes vejene sådan, at kørebanetracéet kan bruges til afledning af kraftig og ekstremregn.

I Allékvarteret, omkring A.C. Hansens Allé får alle gaderne flere allétræer, der svarer til det enkelte gadenavn.  Allétræerne kommer til at stå i blomstrende vejbede mellem kørebane og fortov og giver gaderne et frisk og frodigt udtryk. I vejbedene bliver regnvandet opsamlet for derefter at sive ned i smalle lavninger. Vejbedene etableres i hele gadens længde og afbrydes kun af indkørslerne, så det også fremover er let at komme til og fra den enkelte grund. I en skybrudssituation ledes regnvandet væk via kørebanen.
Fra villakvarteret søges regnen ledt i en rende henover Vestre Kirkegård - og herfra via havneområdet ud i Lillebælt.

 

Anlægsperiode: Forår 2017 – efterår 2017