Delområde 3 Bykvarteret

Bykvarteret består af den nedre del af Adlerhusvej, Skovgade, den gamle bydel og Brogade samt Gl. Havn. Adlerhusvej er et kulturhistorisk spor efter den lange allé, der i sin tid førte fra Middelfart til Adlerhus, og videre til porthuset ved Hindsgavl Slot. I dag ender alléen på Adlerhusvej ved portbygningen. Adlerhus ligger på den historiske grænse mellem Hindsgavl og Middelfart. Adlerhus blev opført i 1852 i historisk stil, som led i en iscenesættelse af landskabet.
De gamle træer på Adlerhusvej er døende og påtænkes fældet. I forbindelse med projektet er der mulighed for at omlægge vejen og skabe en ny allé med integrerede regnbede.
Skovgade ligger i forlængelse af Adlerhusvej, og består af forskellige typer bebyggelse - små byhuse, lavt etagebyggeri bestående af et ældrecenter samt lejeboliger.

Ældrecentret Skovgade dækker et større område, og i foråret/sommeren 2016 er centerets ny klimahave etableret. Ældrecenteret har afkoblet regnvandet og afleder nu til den nye klimahave.

Den historiske bykerne er den ældste del af Middelfart, og cirka en tredjedel af kvarteret ligger indenfor projektområdet, nemlig Knorregade, Smedegade, Brogade, Kongebrovej, Gl. Vestergade og Buggesgade. Området rummer væsentlige kulturhistoriske værdier. Projekt KlimaByen skal understøtte bydelens særlige kulturarv og bidrage til synliggørelse af bydelens historiske betingede placering ved Lillebælt.Gaderne er generelt ganske smalle. De smalle vejprofiler rummer ikke mulighed for anlæg af regnbede, hvormed regnvandet tænkes afledt i en rende mod havnen og Lillebælt. Ekstremregn tænkes afledt i kørebanetracéet.

Brogade udgør den oprindelige forbindelse mellem by og havn - og den historiske skibsbro ved Gl. Havn. Brogades vejprofil blev på et tidspunkt udvidet for at lette passagen mellem by og havn. Den oprindelige og smalle vejprofil markeres i dag ved to fremskudte huse, der har facader i den historiske byggelinje. Udsigten til Lillebælt indrammes af gadens smukke huse.

Havnen er udbygget gradvist, hvormed den historiske skibsbro er placeret under det nuværende havneareal ved Gl. Havn. Brogade og havnen er det sidste område, som vandet passerer, inden det ledes til Lillebælt. I forbindelse med projektet tænkes regnvandet ledt gennem den historiske bykerne i vandrender i gaderne. Ved at markere den historiske skibsbro gennem synlig regnvandshåndtering i belægningen, forventes dette område ved Gl. Havn at blive et nyt og særligt byrum i Middelfart.
I havneområdet renses vandet i et underjordisk anlæg. Derefter ledes vandet igen op til overfladen og anvendes som et arkitektonisk og rekreativt element inden det udledes til Lillebælt.

Klimatilpasning i delområde 3 - Bykvarteret
Strategien består i at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Omkring Adlerhusvej søges flest mulige boliger afkoblet fra hverdagsregn, således regnvandet håndteres lokalt. Ved kraftig og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder.

Gaderne i den historiske bymidte er generelt smalle, og derfor skal regnvandet her håndteres i render frem for regnbede. Her tænkes hustagene mod gaden afkoblet fra kloakken ved, at regnvandet herfra ledes direkte til vejen via render.
I Bykvarteret etableres en enkel trugform i midten af Adlerhusvej, Knorregade, Smedegade og Brogade, så regnvandet kan ledes herigennem ligesom det ses i sydeuropæiske bjergbyer. Trugformen bliver dyb nok til, at regnvandet selv i en skybrudssituation kan ledes ned til havnen og videre ud i Lillebælt. For at styrke det historiske kvarters unikke karakter og holde farten nede, lægges mørke klinker, hvor der i dag er asfalt. Fortove i lyse klinker adskilles fra kørebanen af en bred klinke, og en varierende belægning skaber en frizone mellem fortove og husfacader.

Fisketorvet bliver et imødekommende opholdssted, da muren ryddes, pullerter fjernes og pladsen bliver hævet til vandret niveau, så der opstår en siddetrappe. Hjørnet mod kirken åbnes op, så der skabes et klassisk mødested på torvet i den gamle bydel.

På Havnepladsen fortælles historien om vandet med en stor plint, hvis form og størrelse er som det tidligere brohoved. Plintens kanter opføres i egetømmer, og indeholder dels et spejlbassin, hvori der kan pumpes havvand og dels et stort trædæk til ophold. Her kan både lokale og besøgende nyde den storslåede udsigt ud over bæltet. Den øvrige del af havnepladsen forbliver åben og anvendelig til både parkering og særlige arrangementer.

 

Anlægsperiode: Januar – december 2018