Grundejer i KlimaByen

En vejledning for grundejere i KlimaByen

Mange bække små…
KlimaByen er et projekt, der realiseres på de steder i projektområdet, vi er fælles om – det vil sige veje, stier, offentlige grønne arealer og offentlige bygninger. En stor del (51%) af det regnvand, der falder i området, falder imidlertid på private bygninger og grunde. For at få så stor effekt af projektet som muligt, vil vi derfor opfordre grundejerne i projektområdet til at frakoble det regnvand, der falder på eget hus og grund fra fælleskloakken.

Jo mindre regnvand, der kommer i kloakken, desto færre ressourcer skal vi bruge på at rense regnvandet igen på rensningsanlægget. Og gør vi en fælles indsats – på tværs af matrikelskel – får vi alle sammen en klimatilpasset, sundere, sjovere og grønnere by.

På denne side kan du finde information om, hvordan du kan støtte op omkring den fælles indsats for at klimatilpasse området, så vi sammen kan forhindre, at kældre oversvømmes, og at urenset spildevand ledes ud på terræn og i Lillebælt, når det regner kraftigt.Hvilken løsning skal jeg vælge?

For de fleste grundejere i projektområdet vil den bedste løsning være at nedsive regnvandet i en lavning på græsplænen eller gennem en faskine. Du kan også anlægge et regnbed, men ofte vil en vandrende eller en lavning i græsset være nok.

Det kan gøres meget enkelt, og det behøver ikke koste en bondegård. Hvilken løsning eller løsninger, der fungerer bedst på din grund, afhænger af nedsivningspotentialet og dine ønsker og behov.

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger i folderen ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund”.

Du kan også finde inspiration og nyttige links her.

Hvad koster det?

Hvis du ønsker at etablere en regnvandsløsning på din grund, kan du gøre meget af arbejdet selv. De gamle regnvandsledninger skal afproppes – og det skal du have en autoriseret kloakmester til at gøre – læs hvorfor her.

Prisen afhænger af, hvordan det eksisterende kloaksystem ved huset er lavet, men du skal påregne at betale kloakmesteren ca. 5.-6.000 kr. pr. afpropning.

Dertil skal du påregne den udgift, der er forbundet med at anlægge selve regnvandsløsningen.

Få dit regnvandsbidrag tilbage
Hvis du vælger at håndtere alt dit regnvand på egen grund, kan du få dit regnvandsbidrag (40% af tilslutningsbidraget) tilbagebetalt fra Middelfart Spildevand A/S. Det drejer sig i 2018 om et engangsbeløb på kr. 24.890,61 der kan bruges til at finansiere din regnvandsløsning. Ved tilbagebetaling overdrages ansvaret for regnvandshåndteringen til dig som grundejer.

Som udgangspunkt vil det ikke være muligt at blive genkoblet til fællessystemet.

Sådan gør du – trin for trin

Lav en infiltrationstest
Start med at vurdere, om din grund er egnet til nedsivning ved at lave en nedsivningstest (infiltrationstest).

Se hvordan her

Få overblik over eksisterende kloakforhold
Få et overblik over de eksisterende kloakforhold på din grund. Har du ikke oplysningerne, kan du rette henvendelse til Bygningsafdelingen ved Middelfart Kommune på teknik@middelfart.dk.

Ansøg om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand
Hvis du vil håndtere alt regnvand på egen grund, kan du søge om at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for regnvand ved Middelfart Spildvand.

Afvent svar, inden du går i gang.

Ansøgningsskema om tilbagebetaling af regnvandsbidrag

Du kan også læse mere inde på www.middelfartspildevand.dk

Vælg den rette LAR-løsning og dimensioner anlægget korrekt
Vælg den LAR-løsning, der fungerer bedst for din have og dine behov. Du kan se eksempler på forskellige løsninger her, samt i folderen ”Anvisninger for håndtering af regnvand på egen grund”.

Du kan dimensionere løsningen med Spildevandskomitéens regneark, hvor resultatet fra nedsivningstesten indsættes. Læs mere her

Vær opmærksom på afstandskrav
Vær opmærksom på de forskellige afstandskrav.

 Minimum afstand fra:   meter 
 Drikkevandsboring   25
 Vandløb, sø og hav   25
 Beboelsesbygning   5
 Skel   2

Afpropning skal udføres af en autoriseret kloakmester
Vær opmærksom på, at det skal være en autoriseret kloakmester - læs hvorfor her, der står for al håndtering af spildevandsrør og sikrer, at afpropning af alle afløb sker korrekt. Den autoriserede kloakmester skal færdigmelde arbejdet til Middelfart Kommunen og Middelfart Spildevand.

Se listen over lokale entreprenør, kloakmester, anlægsgartner etc., der har deltaget i KlimaByen kursus om LAR (lokal afledning af regnvand) i private haver her

Anlæg og vedligehold
Løsningen kan nu anlægges.

Husk at passe anlægget – rens tagrender, tøm sandfang osv.Hvornår skal jeg beslutte mig?

Da hver enkelt frakobling vil gavne og reducere mængden af regnvand i kloakken, er det også muligt at få tilbagebetalt regnvandsbidraget efter projektet ”KlimaByen i Middelfart” er afsluttet i 2018. Det er derfor op til dig, om og hvornår du i så fald ønsker at frakoble dit regnvand fra kloakken – men jo før desto bedre.