Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår kan jeg få tilbagebetalt tilslutningsbidraget?
  Hvis du sikrer, at alt tag- og overfladevand fra din grund ikke mere ledes til det fælles kloaksystem, og det vurderes af Middelfart Spildevand A/S, at det giver gevinst, får du mulighed for at få tilslutningsbidraget for regnvandsdelen retur (40 %), svarende til ca. 24.890,61 kr. i 2018.

 

 • Hvordan får jeg tilslutningsbidraget retur?
  Når du har sikret dig, at det er muligt at tilbageholde og nedsive alt tag- og overfladevand på din grund, skal du ansøge om tilbagebetalingen ved Middelfart Spildevand A/S – læs mere her.

 

 • Ændres ansvarsfordelingen, når jeg får tilbagebetalt tilslutningsbidraget?
  Ja. Du vil få ansvaret for, at regnvandet bliver i din have og ikke strømmer ned til naboen eller ud på offentlige arealer. Det er derfor vigtigt, at løsningerne dimensioneres korrekt – er du i tvivl, bør du kontakte en autoriseret kloakmester eller entreprenør. Du kan finde en liste over de virksomheder, der har modtaget undervisning i LAR her.

 

 • Hvorfor er det Middelfart Spildevand og ikke Middelfart Kommune, der bestemmer om tilslutningsbidraget kan betales tilbage?
  Det er fastlagt i lovgivningen i forbindelse med, at forsyningsselskaber er blevet selvstændige aktieselskaber.

 

 • Må jeg selv afkoble regnvandet fra kloakken?
  Du må udføre alt selv, undtagen den egentlige afpropning fra kloakrøret, hvor husets spildevand også ledes til. Dette skal en autoriseret kloakmester gøre. Du bør sikre dig at kloakmesteren indsender en færdigmeldingserklæring og tegning af det udførte anlæg til Middelfart Spildevand.

 

 • Hvad er LAR?
  LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og betyder i sin enkelthed, at regnvandet der lander lokalt skal håndteres lokalt. Der findes mange løsninger der kan håndtere regnvandet, hvor det enten nedsives eller fordampes. Læs mere her

 

 • Hvor meget vand skal min LAR-løsning kunne håndtere?
  Da området omkring Kongebrovej generelt har meget leret jord, accepteres det at tag- og overfladevand fra din grund må ledes til de offentlige vejarealer op til 5 gange årligt (svarende til en gentagelsesperiode på 0,2 år). Det anbefales at du i samarbejde med naboer får et overblik over hvor vandet skal strømme hen ved skybrudssituationer, så det ikke gør skade.

 

 • Hvordan ved jeg, om min grund er egnet til nedsivning?
  Først og fremmest skal du sikre at der er minimum 25 meter til drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet, er dette ikke tilfældet er det ikke tilladt at nedsive regnvand. Dernæst udføres en nedsivningstest, der vil vise om grundvandsspejlet står højt og hvor hurtigt regnvandet kan nedsive. Ved høj grundvandsstand er det eksempelvis ikke muligt at etablere en faskine. Nedsivningshastigheden benyttes til dimensionering af LAR-anlægget (vær opmærksom på at anlæggene blot skal dimensioneres men en gentagelsesperiode på 0,2 år). Find dimensioneringsregnearket her.

 

 • Jeg har kælder og er bange for at den bliver oversvømmet når det regner meget – hvad skal jeg gøre?
  Der er udarbejdet en række afstandskrav, der bør overholdes når der etableres et LAR-anlæg. Har du kælder bør der være 5 meter fra sokkel til LAR-anlæg. Er huset nyt eller falder terrænet bort fra huset er 2 meter nok. Generelt kan vi anbefale, at der fra afløbet i kælderen sættes en højtvandslukke.

 

 • Er der andre afstandskrav?
  Ja. LAR-anlægges bør være minimum 2 meter fra skel og fra bebyggelse uden beboelse.

 

 • Hvad gør jeg hvis min indkørsel er meget stejl og allerede i dag leder vand ud på vejen?
  En simpel løsning vil være at grave et linjedræn på tværs af indkørslen og lade vandet strømme i en åben rende til LAR-anlægget.

 

 • Det er ikke muligt at nedsive i min have, men min nabo har rigeligt plads. Er det muligt at samle vandet på hans grund?
  Ja, du kan efter aftale med din nabo nedsive dit regnvand på hans grund. Såfremt der opnås enighed, skal løsningen tinglyses (servitut) for begge grunde.

 

 • Hvad koster det at håndtere regnvandet på min egen grund?
  Det kommer meget an på hvilken løsning der vælges. Det vil med stor sandsynlighed være muligt at anlægge en løsning, der ikke overstiger tilbagebetalingen fra tilslutningsbidraget på ca. 24.890,61 kr.

 

 • Kan kommunen give garanti ved lånoptagelse?
  Kommunerne har tidligere kunnet give garanti ved lånoptagelse, men muligheden eksisterer ikke længere.