Visioner for projektet

Med afsæt i fremtidens øgede nedbørsmængder har projektet som mål at udvikle nye innovative klimatilpasningsløsninger og -projekter gennem byudvikling i området omkring Kongebrovej i Middelfart. Projektet tænkes således at facilitere udviklingen af en klimarobust, smukkere og sjovere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden.

Projektet skal udvikle og udbrede Middelfarts vandhåndtering, så den også sker på overfladen ved at skabe multifunktionelle byrum, der på en gang bidrager med nye kvaliteter i byen og håndterer fremtidens regn. Rensning, magasinering, opsamling og transport af vand har forskellig funktion og udtryk, som skal kombineres og udformes, så der skabes mest mulig rekreativ merværdi. Vand og natur kobles, så afledningstracéer opleves som attraktive elementer i byrummene.

Klimatilpasningen skal udnyttes til at skabe et kvarter, der er grønnere, sjovere og sundere. Det kan f.eks. ske gennem nye, grønne udformede veje, hvor bilernes hastighed sænkes, således at det bliver både tryggere og sjovere at færdes til fods eller på cykel. Dermed forbedres ikke bare de visuelle byrumskvaliteter, men der skabes også en sundere og mere miljømæssig bæredygtig by. På den sociale side kan nye samarbejder om anlæg og/eller drift af nye tiltag skabe nye fællesskaber og lokalt engagement.

Det er tilsvarende af afgørende betydning, at det realiserede projekt opnår høj bylivsmæssig og arkitektonisk værdi.