Projektets organisering

Samarbejdet mellem Realdania, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune om realisering af projektet KlimaByen i Middelfart organiseres gennem et partnerskab mellem de tre partnere.

Projektorganiseringen er som følger:

 Styregruppen

Styregruppen består af:

Kst. direktør Thomas Foged, Middelfart Spildevand (Formand)
Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune
Projektchef Mikkel Suell Henriques, Realdania

Læs mere om projektets partnere her

Styregruppen, der mødes 4-6 gange om året, har blandt andet til opgave at:

• Udstikke retningslinjerne for projektets gennemførelse og tilknytte nødvendige rådgivere til projektet
• Godkende projektets enkelte faser, herunder program og projektgrundlag samt udbudsprocessen
• Godkende projektets konkurrenceform i forbindelse med arkitektkonkurrencen
• Godkende de udvalgte projekter til realisering (der realiseres et projekt inden for hvert konkurrenceområde)
• Godkende de overordnede retningslinjer for styringen af byggeopgaven, herunder faser, tidsplaner og økonomi
• Godkende valg af bygherrerådgiver, rådgivere, entreprenører m.fl.

Projektgruppen - Daglig projektledelse

Projektlederen samt Middelfart Spildevands og Middelfart Kommunes projektgruppe for projektet har det daglige ansvar for projektets fremdrift ud fra styregruppens kommissorium og anbefalinger.

Jf. organisationsdiagrammet for projektet refererer projektlederen til styregruppen, der er retningsgiver for projektet. Styregruppen har beslutningskompetencen inden for alle projektets væsentlige forhold.

Se projektgruppen her

Bygherrerådgiver

Til projektet er knyttet en ekstern bygherrerådgiver, COWI, der bistår bygherren med den daglige fremdrift og styring af projektet gennem alle projektets faser – herunder konkurrenceprogrammering samt afvikling af arkitektkonkurrencen.

Bygherrerådgiverens daglige projektrelaterede kontakt er til projektlederen.

Øvrige rådgivere

Til projektet er der ligeledes tilknyttet en teknisk rådgiver, Orbicon A/S. Den tekniske rådgiver bistår bygherren i konkurrencefasen – og efterfølgende i projektudviklings-, projekterings- og anlægsfaserne.

Efter arkitektkonkurrencens afslutning er også vinderteamet Team GHB blevet tilknyttet som rådgivere for bygherren.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen består af afdelingschefer fra de tre berørte afdelinger i Middelfart Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning samt styregruppemedlemmerne Thorbjørn Sørensen (Middelfart Kommune) og Thomas Foged (Middelfart Spildevand).

Gruppen har som opgave at sikre projektets kobling til andre strategiske udviklings- og planlægningsopgaver i såvel kommune som forsyningsselskab.

Koordineringsgruppen indkaldes efter behov 3-4 gange årligt.

Følgegruppen

Til projektet er der desuden knyttet en følgegruppe. Følgegruppen bemandes ad hoc med udgangspunkt i behovet for faglig sparring og rådgivning i relation til projektets enkelte aktiviteter/faser.

Bemanding af følgegruppen sker eksempelvis i relation til fagområderne kulturarv, sundhed og bevægelse, trafik, borgerinddragelse m.m.

Dialoggruppen

Projektet gennemføres efter en dialogbaseret projektudviklingsmodel, hvor borgerinddragelse udgør et centralt element i visse af projektets faser - eks. i forbindelse med programskrivning forud for arkitektkonkurrencen samt i forbindelse med projektudviklingsfasen, hvor vinderprojekterne fra arkitektkonkurrencen blev videreudviklet.

Samarbejde med grundejere med henblik på håndtering af regnvand på egen matrikel sker også med udgangspunkt i dialoggruppen.

Dialoggruppe er bredt sammensat af repræsentanter for brugere, borgere, grundejere og øvrige interessenter.